Knutpunkten

Knutpunkten finns i Västervik

Kontaktperson Anja Coe 

Tel: 0490-25 52 18

 

Insatsen bedrivs i samverkan mellan Västerviks kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet startade 17 mars 2014 och pågick i projektform till och med den 31 december 2017.

Från och med 1 januari 2018 är Knutpunkten i Västervik en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge syftet uppnås.

Upp till 25 personer per år kan erbjudas stöd i insatsen. Tiden i insatsen varierar utifrån den enskilde deltagarens behov.

Knutpunkten erbjuder NADA.

Syfte 

Insatsen syftar till att:

  • Att bibehålla och utveckla samverkan mellan parterna är vårt huvudsyfte. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för att få rätt till rätt ersättning.

Mål

  • 90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.
  •  75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
  • 30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.
  • Målsättning är att hantera 70 konsultations- och insatsremisser samt ha 25 deltagare på årsbasis verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med registrering i SUS och utifrån Indikatorerna.

Målgrupp 

Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen vänder sig till  personer i yrkesverksam ålder från 18 år.

Metod och arbetssätt

Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen.

7TJUGO genomsyrar vårt bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga. Vi ser till hela individens behov.

En coachande metod och kompetens som bygger på att stärka den enskilde i sin egen kapacitet och där dialogen förs utifrån förhållningssätt och möjligheter.

Verksamheten erbjuder vägledning, gruppverksamhet, intern såväl som extern praktik och arbetsträning enligt individuell planering. I vår gruppverksamhet arbetar vi tematiserat i rullande block med olika tema. Vi erbjuder möjlighet till träning i tidspassning, närvaro och sociala funktioner, stöd i praktik- och jobbsökaraktiviteter samt friskvård.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Anja Coe 

Tel: 0490-25 52 18

Tomas Jacobsson
Tel: 0490-25 52 71

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!