Så behandlar Samordningsförbundet i Kalmar län dina personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Samordningsförbundet behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om de nya reglerna och dina rättigheter. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj inom hela EU, i Sverige ersätter den nu gällande personuppgiftslagen PUL. 
Personuppgift är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Samordningsförbundet får behandla dina personuppgifter.
Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och/eller register. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande, fullgöra vårt uppdrag gentemot dig och för att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Samordningsförbundet sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål. 

Hur sprids dina personuppgifter? 

Samordningsförbundet kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag. 

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att kontakta Samordningsförbundet för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas. För att begära rättelse, överföring, att behandlingen ska begränsas, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna, kontakta Samordningsförbundets dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@regionkalmar.se 
Om du som registrerad har klagomål på Samordningsförbundets behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten. 

Kontaktuppgifter

Samordningsförbundet i Kalmar län, organisationsnummer 222000-1859, i form av styrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:
Post: Samordningsförbundet i Kalmar län, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar
E-post: info@samkalmarlan.se
Telefon: 072-526 88 77

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!