KRUS

KRUS finns i Kalmar kommun.

KRUS är en insats som finansieras av Samordningsförbundet Kalmar län och ägs av Kalmar kommun. Projekttiden för KRUS gick ut under slutet av 2019, Samordningsförbundet valde då att göra KRUS till en långsiktig insats, vi kallar dessa för LIS. Långsiktig integrerad samverkan. Det innebär att KRUS kommer finnas kvar så länge som det finns en målgrupp och så länge syftet uppfylls.

KRUS har sina lokaler vid Norra vägen 18 i Kalmar. Väl värt ett besök, de har fantastiska lokaler som är inredda för trivsel.

KRUS erbjuder NADA, fråga dem mer om det vid kontakt.

 Syfte

KRUS vill erbjuda en miljö där individer kan få möjlighet att utveckla nödvändiga förmågor, få positiva erfarenheter och utveckla sina sociala förmågor som kan bidra till ett stabilare hälsotillstånd. Dessa personer behöver rustas så att de bättre klarar de ökade kraven, som kommer ställas på dem när de börjar studera, arbeta, vara arbetssökande eller påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Insatsen på KRUS är en arbetsförberedande insats och en form av social rehabilitering.

Syftet är också att samla olika myndigheters information och kompetens för en effektiv samverkan. Samverkan ska även bidra till en effektivare användning av samverkansmyndigheternas resurser och kompetenser som kommer att gynna andra grupper än de som deltar i KRUS.

Verksamhetens ska under insatsen arbeta fram olika arbetsmetoder och rutiner för att kunna hjälpa dessa personer som behöver extra stöd så att de kan komma närmare arbetslivet.

 Målgrupp

Metod

De metoder som bland annat kommer att användas i KRUS är dels en välbeprövad metod som heter 7TJUGO – Empowermentpedagogik och motiverande samtal (MI).

Empowermentpedagogiken enligt Swedish Empowerment Center handlar om att utveckla och tydliggöra ett medvetet bemötande och förhållningssätt som bidrar till att de vi möter ges förutsättningar att utveckla viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande subjekt i sina egna liv. Vi har ett fokus på ämnen som individuell spelplan, plattform, kommunikation, förhållningssätt, självbild, resurser, ansvar och vilka mål de har.  Det innebär bland annat att vi arbetar utifrån involveringspedagogik och att vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vi diskuterar betydelsen av kommunikation och dess påverkan på oss själva och vår omgivning.

Förhållningssätt – belysa egna och andras reaktioner, beteenden och tankesätt i olika situationer.

Självbild – reflektera över sin egen självbild och vilken påverkan den har på hur man är som person.

Resurser – att belysa vilka resurser man har och andras resurser.

Ansvar – att reflektera över begreppet förändring för att på sikt nå sitt mål.

Mål – att belysa vägen framåt och nästa steg i förändringsarbetet.

Friskvård – för att skapa en balans och välmående och ett viktigt inslag i en persons rehabilitering på väg till arbetslivet.

Vi arbetar med motivationshöjande insatser, både med gruppaktiviteter och individuell coachning. Deltagarna får lära sig att reflektera över sina resurser, styrkor och egenskaper. Vi stödjer dem i arbetet med att stärka sin självkänsla med hjälp av pedagogiska och roliga övningar. Förhoppningen är att deltagarna ska bli medvetna om sina egna tankar och beteenden. Vad som får varje person att hantera olika situationer på det sätt de gör och hur ens sätt att vara påverkar dem man möter.

En motivationshöjare är att vi erbjuder frukost de dagar vi har gruppaktivitet eftersom många unga vuxna inte är medvetna om vikten av bra kosthållning.

Koordinatorns uppdrag

Koordinatorerna utgår från 7TJUGO®-pedagogiken när de arbetar med människor i utveckling och förändring. KRUS koordinatorns uppgift är att stötta deltagaren i att närma sig arbete eller studier, detta kan se högst olika ut då varje individ är unik. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser.

Tanken är att möta varje människa där den befinner sig och individen ska få möjlighet att orientera sig i sig själv, reflektera över egna tankar, behov och vilja. Koordinatorerna stöttar individen i dennes personliga utveckling där man bland annat arbetar med självbild, självkänsla och självförtroende, gränssättning mm. Utifrån den basen tar vi sedan “det andra varvet” och relaterar det individen kommit fram till, gentemot den omvärld som omger individen. Tanken är att utveckling och förändring ska vara grundat i den enskilda individen. Att det är den enskilda individen som ska finna viljan, modet och motivationen att ta ansvar i sitt eget liv.

Koordinatorn jobbar tillsammans med individen och stöttar i kontakten med de myndigheter som kan behöva kopplas på. När deltagaren skrivs in i KRUS upprättas en planering med fokus på framtiden och vilka möjligheter som finns.  Den ska uppdateras och utvecklas under hela perioden deltagaren är inskriven. Den ska vid avslut i KRUS, vara en väl genomarbetad plan för individen som denna då kan följa.

Exempel på vad en vecka kan innehålla på KRUS: kontakt med koordinator för individuellt samtal, två förmiddagar med gruppaktiviteter – där vi gör utvecklande gruppövningar, diskuterar aktuella samhällsföreteelser, olika frågor som gruppen har aktualiserat. En gång i veckan har vi friskvård som ytterligare en gruppaktivitet. Exempel på friskvård: en promenad, ett träningspass, paddla kanot, föreläsning om hälsa, kost. Det kan även bli aktuellt att åka på studiebesök på olika arbetsplatser, träffa olika arbetsgivare som berättar om vad som krävs för att bli anställd, information kring privatekonomi mm.

 Anmäla sitt intresse för KRUS

KRUS erbjuder en fast tid för studiebesök, varannan tisdag kl 13-14, jämn vecka. Vid studiebesöket finns vi koordinatorer här, visar lokaler och presenterar verksamheten. Vill en person anmäla sitt intresse för KRUS efter studiebesöket skriver denne en intresseförfrågan tillsammans med sin handläggare eller kontakt inom vården.

Intresseförfrågan kommer att handläggas av Samverkansteamet som har möte var 3:e vecka. Där finns representation från Försäkringskassan, Region Kalmar Län, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Samtycket innebär att en bedömning görs utifrån den sammantagna bilden, dvs relevant information som kan finnas hos varje myndighet/organisation tas i beaktande. Finns det förutsättningar att personen klarar en arbetsförberedande insats så tas det beslut om att personen kan få börja på KRUS. Personen blir därefter kontaktad av en koordinator och kallad till ett första möte tillsammans med sin kontaktperson inom någon av myndigheterna/organisationerna.

Om beslut vid inskrivning blir att personen inte är redo för att delta på KRUS kommer en rekommendation att skickas med tillbaka till den kontaktperson inom den myndighet/organisation som initierade intresseanmälan.

Mål

Verksamhetsmål

Välkomna att ringa om oss om ni har frågor – både som handläggare eller om du vill börja hos oss!

Kontaktuppgifter:

Adress: KRUS, Kalmar kommun, Norra vägen 18, 392 49 Kalmar

Koordinatorernas kontaktuppgifter:

Laila Ruchatz Andersson  Telefon: 010-352 25 93

Sofia Karlsson   Telefon: 010-352 26 32

Jenny Wedin Telefon: 010 – 488 28 57

Maila dina frågor till krus@kalmar.se

Länkar med information:

För dig som är nyfiken:

Flödesschema för deltagare

Överblick av vad vi gör på KRUS

För dig som är samverkande aktör

Konsulationsunderlag KRUS

Flödesschema för konsultation

Projektansökan KRUS

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!