Pontibus

Pontibus finns i Borgholm

Kontaktperson Carola Granström
Tel. nr: 0485 – 88642

Insatsen bedrivs i Borgholms kommun och finansieras av Samordningsförbundet. Ägare till projektet i kommunen är arbetsmarknadsenheten i samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och region kalmar län.

Insatsen startades upp 1 januari 2017 och ska pågå till 31 december 2019.

beslut är taget om att Pontibus blir en så kallad LIS insats. Det står för långsiktig integrerad samverkan och det innebär att Pontibus kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge som syftet uppfylls.

Pontibus erbjuder NADA, fråga mer om detta vid kontakt.

Syfte

Syftet är att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning.

Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.

Målgrupp

Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i yrkesverksam ålder.

Mål

90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.

75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.

30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.

Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Metoder och arbetssätt

Koordinatorerna jobbar utifrån empowerment pedagogik och har utbildats i supported employment samt metoden 7tjugo. Deltagarens egna vilja, mål och ambitioner är det avgörande och det är också det som leder oss till hållbara lösningar.
För att bli aktuell för projektet så skickas en remiss till arbetsgruppen. I arbetsgruppen sitter en representant från arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan samt landstinget. Deltagande föreslås utifrån dessa möten där samlade kompetenser tittar på aktuell remiss. När beslut om deltagande fattats lämnas ärendet över till koordinatorerna, som har ett inledande möte med den enskilde. Om den enskilde tackar ja till ett deltagande genomförs en kartläggning. Kartläggningen syftar bl.a. till att utesluta och motverka andra orsaker till ohälsan, så som t.ex. överskuldsättning, beroendeproblematik eller hot och våld i nära relationer. Om annan problematik framkommer kan koordinatorerna lotsa den enskilde till rätt instans för att få hjälp.

Koordinatorerna träffar deltagarna för kartläggning samt motivationsarbete, vilket avser att mynna ut i en handlingsplan som upprättas i samråd med övriga deltagande myndigheter. Så snart det bedöms lämpligt planeras för start av sysselsättning, arbetsprövning eller arbetsträning. Utvecklingsstegen används som grund men variationer förekommer i vilka steg den enskilde behöver ta. Vid behov har deltagaren parallellt kontakt med behandlande läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog etc.
Koordinatorerna har regelbundna uppföljningsmöten med deltagaren, såväl enskilt som på den eventuella arbetsplatsen. Koordinatorerna kan även vid behov närvara under viss tid hos deltagaren på verksamhetsplatsen. Därutöver kan koordinatorerna följa med på besök hos och ha kontakt med andra för deltagaren relevanta aktörer och myndigheter. Då det bedöms relevant kan även viktiga personer ur deltagarens nätverk delta i möten med koordinator och deltagare.
Koordinatorerna anordnar även en gruppverksamhet, där deltagarna och koordinatorerna träffas två gånger per vecka. Innehållet i verksamheten avgörs av deltagarna och koordinatorerna tillsammans, utifrån lämplighet och deltagarnas önskemål. Exempel på aktivitet kan vara studiebesök eller en föreläsning om självkänsla.
En av de två veckovisa träffarna avsätts till fysisk, ledarledd aktivitet på gym. Deltagandet är obligatoriskt och sker efter förmåga.
Samarbete kan ske med Arbetsmarknadsavdelningen, som planerar gruppträffar för sina klienter kring t.ex. författande av CV och dylikt, där även projektets deltagare kan närvara.
Vid Arbetsgruppens sammanträden diskuteras pågående ärendens utveckling och handlingsplaner revideras. Remittenten finns tillgänglig för dialog med koordinator och deltagare.
Inför avslut av deltagande redovisar koordinatorn genomförda insatser och bedömning av resultat till Arbetsgruppen.
Arbetssätt och metoder kan komma att revideras över tid.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Carola Granström
Tel nr: 0485 – 88642

Peter Resman

Tel nr: 0485 – 88647

Projektansökan

Flödesschema

Kontaktuppgifter Samverkansteamet

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!