Pontibus

Pontibus finns i Borgholm

Kontaktuppgifter till koordinatorerna:

Carola Granström

Tel. 0485-886 42

Peter Resman

Tel. 0485-886 47

Mailadress Pontibus: pontibus.bk@borgholm.se

Insatsen bedrivs i Borgholms kommun och finansieras av Samordningsförbundet. Ägare till insatsen i kommunen är Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar län.

Insatsen startade i projektform 1 januari 2017. Sedan 1 januari 2020 är Pontibus en långsiktig insats, vilket innebär att den kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge som syftet uppfylls.

Syfte

Syftet är att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer för inträde eller återgång till arbetsmarknaden, studier eller annan varaktig försörjning.

Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.

Målgrupp

Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden, studier eller annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i yrkesverksam ålder, det vill säga 18-64 år.

Mål

90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.

75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.

30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.

Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Metoder och arbetssätt

De två koordinatorerna jobbar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. De har utbildats i detta samt i 7TJUGO® (empowermentpedagogik), Supported Employment, IPS (Individual Placement and Support), öronakupunktur samt NADA, en standardiserad form av öronakupunktur.

Pontibus har ett samverkansteam med personal på handläggarnivå från de fyra parterna Teamet träffas en gång per månad. Vid dessa möten tas nya intresseanmälningar upp och därtill sker uppföljning av pågående ärenden.

För att bli aktuell som deltagare i Pontibus ska man ha kontakt med minst en av parterna. Man är välkommen på ett studiebesök för att få mer information om insatsen. Vid besöket kan man fylla i och lämna in en intresseanmälan, som sedan tas upp på nästkommande möte i samverkansteamet.

Pontibus har tre obligatoriska träffar i veckan; gruppträning på gym med personlig tränare, gruppträff med 7TJUGO® samt enskilt samtal med koordinator.

Därtill erbjuds öronakupunktur, vilket är frivilligt. Detta erbjuds såväl enskilt som i grupp, i form av NADA.

Så snart det bedöms vara lämpligt erbjuds deltagarna möjlighet att gå ut i arbetsprövning, om det är arbete som är målet.

Det som genomsyrar Pontibus är att man följer den enskilde deltagarens önskemål och förutsättningar – det är det som leder till hållbara lösningar.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Carola Granström
Tel nr: 0485 – 88642

Peter Resman

Tel nr: 0485 – 88647

Projektansökan

Flödesschema

Kontaktuppgifter Samverkansteamet

Samtycke Pontibus

Samtycke minderårig Pontibus

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!