BIP/SKAPA

Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn har ett projekt som heter Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP) där de genom sin forskning har tagit fram en enkel metod för att hitta vad som är verkningsfullt för att individer ska komma ut i arbete/studier. Metoden skapar en professionell bedömningsgrund, där samtalet mellan individ och handledare koncentreras till de områden som är av betydelse för att individen ska nå arbete/studier och som bygger på vetenskapliga grunder.

Den svenska versionen är utarbetad av Samordningsförbundet i Halland i samarbete med Vaeksthusets forskningscenter.

Syftet var att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på anställningsbarhet och sannolikheten för att komma i anställning för personer med komplex problematik. Det är en omfattande forskning som ca 4000 arbetslösa med svårighet att nå arbete/studier deltagit i. Datainsamling är gjord på över 27 000 skattningar.

Forskningen har gett kunskap som framöver kommer att användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med svårigheter att nå arbete/studier. Det är också ett verktyg för individerna, i deras process till ett ökat innanförskap.

Följande faktorer kom forskningsprojektet fram till var mest avgörande för att en person med komplexa problem skulle komma i arbete.

Handledarens tilltro till att individen kom i arbete

Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden

Kontinuerliga insatser utan avbrott

Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc parallellt.

Hela tiden fokus på arbete/studier

I samråd med Vaeksthuset har de sex mest signifikanta indikatorerna för att en person kommer i arbete/studier valts ut. Möjligheter att nå ett arbete, klara ett arbete, kompetenser, samarbetsförmåga, vardag och nätverk och hälsa. Ett verktyg har tagits fram där individen kan skatta sig på en skala 1-5 i de olika indikatorerna. Ett verktyg som vi kommer att använda oss av i vårt Samordningsförbund. För att kunna ha som samtalsunderlag men också för att individen ska se sin progression mot arbete/studier.

Materialet har fått namnet SKAPA i Sverige, SKattning av Progression mot Arbete.

SKAPA bygger på kontinuerliga samtal mellan individen och handledaren. I samband med samtalen ska individen och handledare skatta kring de givna indikatorerna.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!