Samba Integration

Samba Integration

Vi tror att integrationsspåret i SAMBA kan bidra med att skapa en hållbar integrationsprocess för
deltagarna för att bli en del av ett rättvist, demokratiskt och jämlikt samhällsbygge. För att sätta in
målsättningen med integrationsspåret i sitt rätta sammanhang tror vi att SAMBA kan bidra med ett
positivt utfall i välfärdssamhällets kärnfrågor som t.ex. minskat utanförskap, social trygghet, kulturell
mångfald och minskad arbetslöshet

Syfte

Fånga individer som behöver extra stöd där ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga. Fånga individer tidigt för att de ska få rätt förutsättningar för att bli integrerade ur ett helhetsperspektiv.

Målgrupp

Integrationsspårets målgrupp är utrikesfödda i åldern 20-60 år.

Mål

Metoder och arbetssätt

En projektledare arbetar lösningsfokuserat med 10-15 deltagare och all kommunikation sker på
svenska. Dels för att lära av varandra men också för att hitta motivation och nyfikenhet till att
fortsätta utveckla svenska språket. Varje deltagargrupp pågår under 14 veckor. Utifrån tidigare
erfarenheter tror vi på att göra individen delaktig i sin egen process. Härmed ses varje deltagare som
en resurs att själva inom ramarna för integrationsspåret bidra med kreativa förslag och idéer.
Förhoppningen är att metoden som helhet ska stärka deltagarnas motivation, engagemang och
medvetenhet för en positiv integrationsprocess mot självförsörjning. Som extra stöd i denna process
finns även ordinarie projektledare för SAMBA – rehabspåret att tillgå. Därutöver finns 1:e
socialsekreterare på IFF/AMR i Nybro som mentor. Metoden för SAMBA:s integrationsspår är både
på individ- och gruppnivå med följande innehåll:
• Teman
• Coachning
• Föreläsningar
• Fysisk aktivitet
• Stärka hälsoperspektivet

• Fånga upp de som behöver krisstöd
• Vad som krävs för att bli en integrerad medborgare
• Aktiva kontakter med näringslivet för att hitta praktikplatser som i vissa fall kan leda till
anställning

Utifrån kartläggningen och arbetsmetoden får varje projektdeltagare en ny individuell plan med
intensiv coachning och stöd för att hitta en praktikplats, anställning eller lämplig insats. Detta blir
själva kärnprocessen i Sambas integrationsspår. Detta integrationsarbete är nödvändigt då vi redan
vet att de individer som de ordinarie systemen inte fångar upp behöver ha ett extra stöd för att gå
vidare. Sätts stödet in för sent är etableringens och resurserna i Job:en redan förbrukade och en
framtid väntar där individer blir beroende av försörjningsstöd. För att säkerställa förbättringsarbetet
samt skapa underlag för analyser och uppföljningar finns redan en särskild enkät. Enkäten kommer
även att kartlägga hur individen upplever insatserna för att bli integrerad och vad som gör skillnad för
individen.
Som projekt är Sambas integrationsspår nyskapande och unikt då insatserna har varit i samklang med
varandra i en nära samverkan för att möta varje individs unika behov.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Verksamhetsledare Ronja Ismail  ronja.ismail@nybro.se

Tel nr: 0481 – 45 149

Förlängning av SAMBA integration

Ansökan samba integration

flödesschema

kontaktuppgifter samverkansteam integration SAMBA

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!