Konst och hemslöjd i Emmaboda

Metod och genomförande

Pilotprojektet Konst och Hemslöjd i Emmaboda (KoHiE) genomfördes som en del av det treåriga programmet Hälsa och kultur i hälsolänet Kalmar län. KoHiE hade som mål att undersöka om kulturinsatser i form av studiecirklar har effekt på upplevd hälsa och rehabilitering hos personer med psykisk ohälsa. Hypotesen var att deltagande i kulturaktiviteter är en rehabiliteringsform som underlättar återhämtning och därigenom främjar hälsan hos deltagarna. Två cirklar, en baserad på konstaktiviteter, den andra på tovning, genomfördes under hösten 2015 fram till maj 2016. Varje cirkel pågick under 10 veckor med två träffar i veckan á tre timmar/träff och leddes av en konstnär och en ullslöjdare.

Uppföljning/Utvärdering

Docent Christen Erlingsson, Linnéuniversitetet i Kalmar har utväderat projektet genom individuella intervjuer .

Utvärdering av KoHiE skedde vid tre datainsamlingstillfällen (vid cirkel 1 start, vid cirkel 2 start, och vid avslutning av cirkel 2). Vid dessa tillfällen var det möjligt för deltagare att låta sig intervjuas och lämna in en enkät. Tio personer medverkade vid utvärderingen och totalt genomfördes 16 intervjuer och 14 enkäter inlämnades. Intervjuerna analyserades med
manifest innehållsanalys och enkäterna med deskriptiv statistik.

Resultatet var entydigt att KoHiE har erfarits som hälsofrämjande och som ett forum för personlig utveckling och återhämtning. I resultatet framgick att deltagarna mådde bättre efter att ha deltagit i aktiviteten och att verksamheten uppfattades som mycket positiv, motiverande och inspirerande. Träffarna upplevdes som ett andningshål och en plats där man kände sig lugn och fokuserad så att man inte längre tänkte på vardagens bekymmer. Gemenskapen i gruppen var av central betydelse i resultatet. Att skapa tillsammans med andra upplevdes som
värdefull då det blev en kraftfullare dynamik och öppet klimat att erbjuda och få återkoppling och stöd. Träffarna utgjorde också en plattform att bygga nya sociala nätverk. Något som har uppfattats vara extra värdefullt i sammanhanget är att gruppens deltagare delar samma problematik i vardagen med att må dåligt psykiskt. Deltagarna berättade om ökad
självuppskattning och självförtroende och att det hade blivit lättare att umgås socialt.

Resultatet tydliggör att aktiviteterna har hjälpt deltagarna att få tillbaka sin framtidstro och för många var det att hitta en väg framåt, se möjligheter, och att utvecklas, både privat och i offentliga arenor. För en deltagare ledde deltagandet till att hon t.o.m. slutat använda psykofarmaka just för att upprätthålla sin mentala skärpa under KoHiE träffarna.

En av deltagarna var en asylsökande kvinna. Hennes berättelse stödjer ett antagande att denna och liknande aktiviteter, dvs. kreativa, handfasta, praktiska aktiviteter i en grupp tillsammans med svenskfödda deltagare, har en enorm potential i att bistå med en smidig övergång för nyanlända, både gällande att lindra symtom från traumatiska minnen såväl som att inge hopp, självförtroende, självuppskattning att man är en värdefull människa.

KoHiE var planerad som ett återhämtningsorienterat rehabiliteringsprojekt med förhoppningar om att höja välbefinnande och hälsa hos personer med psykisk ohälsa. Deltagarnas mycket positiva erfarenheter av att medverka i denna skapande aktivitet ger tydlig evidens på att KoHiE varit framgångsrik. Rekommendationen är därför att liknande cirkelverksamhet för kulturaktiviteter bör finnas att tillgå och det är högst befogat att implementera verksamheter liknande KoHiE som en beständig del av kommunal omsorg.

Aktivitetens framtid efter projektslut

Emmaboda kommun kommer att fortsätta sitt arbete med erbjuda kultur till de människor som har någon form av nedsatt hälsa (fysiskt, psykiskt eller socialt).

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!