Klivet

Projektet påbörjades den 1 oktober 2012 och pågick till den 31 december 2013.

Målgrupp

Projektet vände sig till unga vuxna, 19-29 år, i området Oskarshamn-Högsby-Mönsterås som hade aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Syfte

Syftet var att ge de unga vuxna i målgruppen fördjupad information och stöd för att komma vidare och i möjligaste mån kunna försörja sig själva när tiden med aktivitetsersättning upphör. Projektet skulle också bidra till en ökad självkänsla för de individer som fick möjlighet att försörja sig själva.

Mål

Målet var att de unga vuxna skulle få rätt insats i rätt tid för att säkerställa att de inte stod utan ekonomisk ersättning när tiden med aktivitetsersättning skulle ta slut och kriterierna för sjukersättning inte var uppfyllda. Målet var också att minska individens behov av försörjningsstöd.

Resultat

När projekttiden upphörde fanns 138 deltagare i området som projektet omfattar. Av dessa bedömdes 30 personer vara varaktigt nedsatta i förhållande till alla arbeten samt anpassade anställningar, och bedömdes aldrig kunna komma ut i ett arbete oavsett vilka anpassningar som skulle göras.

Under projekttiden har sammanlagt 101 personer utretts. Två deltagare fått en anställning med lönebidrag. För ytterligare fem personer pågick diskussioner vid projekt slut om möjligheterna till anställning. Sammanlagt 35 personer har varit inskrivna i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tio deltagare har övergått helt till att söka arbete via Arbetsförmedlingen utan samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och tre personer har påbörjat heltidsstudier.

Målet att deltagarna i projektet ska får rätt insats i rätt tid för att säkerställa att de inte står utan ersättning när aktivitetsersättningen upphör, har uppnåtts i många fall. Eftersom ett stort antal personer ingår i målgruppen har inte alla kunnat följas upp under projekttiden. Den inledande kartläggningen har dock omfattat samtliga i målgruppen och de personer som bedömts ha störst möjligheter att komma ut i arbete har fått hjälp att komma igång med rätt insatser utifrån sina förutsättningar. På sikt bör detta arbete leda till att färre personer blir beroende av försörjningsstöd när de inte längre uppfyller kriterierna för att få aktivitetsersättning.

Fler personer hade också kunnat komma igång med arbetslivsinriktade insatser om Arbetsförmedlingen hade haft resurser att möta upp i större omfattning från projektstarten. Att säkerställa att alla berörda samarbetspartners är rustade att möta en större arbetsbelastning är en lärdom att dra inför eventuella framtida projekt av liknande karaktär.

Det samarbete som genomförts mellan myndigheterna har fungerat bra. Det har skapat en bra grund att bygga vidare på då arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet. Att skapa nätverk mellan handläggare och enkla kontaktvägar in till samarbetspartners är något att arbeta vidare med. Det underlättar samarbetet och förkortar vägen till arbete för individen.

Försäkringskassan kommer framåt att ta tillvara de erfarenheter som dragits av projektet för att ytterligare vässa arbetet med unga vuxna med aktivitetsersättning.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!