DRIVE

Projektets parter bestod av Lokala samverkansgruppen i Nybro och Emmaboda som representerades av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nybro och Emmaboda kommuner, Psykiatrin och Primärvården i Nybro och Emmaboda.

Syfte
Syftet med projektet var att via tät myndighetssamverkan mellan arbetsförmedlingen, landstinget, socialtjänsten och försäkrings­kassan hjälpa yngre sjuka, som fastnat i ekonomiskt bistånd och därmed står utanför trygghetssystemen, till arbete och självförsörjning. Projektet är ett kompletterande projekt inom projektet ”DIVA”.

Projektet påbörjades den 1 januari 2012 och pågick till den 31 december 2013.

Målgrupp
Projektet vände sig till unga vuxna i åldern 19-29 år.

Deltagarna skulle tillhöra gruppen som aldrig haft sjukpenninggrundande inkomst (SGI), förlorat sin SGI eller vara utförsäkrad.

Deltagare kunde även vara de som arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nuläget inte aktivt arbetade med då det krävdes rehabilitering av annan myndighet.

Verksamhetsmål
Ett både grundläggande och långsiktigt mål var att genom tydlig och individanpassad myndighetssamverkan bygga upp en gemensam kunskapsbank och ett lärande inför framtiden om hur man hjälper individer från utanförskap och tillbaka till arbetsmarknaden och välfärdssamhället. Synergieffekter skulle uppnås när myndigheternas totala kompetens och resursutnyttjande kom individen tillgodo utifrån ett helhetsperspektiv.

Resultat
30 personer har varit inskrivna i projektet. Av dess hade sex arbete och fyra studerade när de avslutade sitt deltagande i projektet. För ytterligare sex hade konstaterats att det inte fanna n ågon arbetsförmåga utan de beviljades aktivitetsersättning.

Den största framgångsfaktorn för projektket har varit samverkan mellan myndigheterna på individnivå. I Nybro har ett framgångskoncept varit att deltagarna kartlades innan rehabiliteringsåtgärder påbörjades.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Sarah Rosén, telefon: 070-205 30 89, e-post: sarah.rosen@nybro.se, el

Carina Herbertsson, telefon: 0471-249 864, e-post: carina.herbertsson@emmaboda.se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!