Kartläggning kring integration Högsby Kommun

Syfte

Att stärka och förbättra utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och rätt att kunna delta i samhällslivet och att komma in på den reguljära arbetsmarknaden eller att påbörja studier.

Att stärka samverkan mellan berörda myndigheter i kommunen för att samfällt tillvarata tillgängliga resurser.

Mål

Att göra en kartläggning av hur målgruppen ser ut, få en tydlig bild av den problematik som finns i målgruppen i kommunen kring hälsa, familjesituation, sociala- och kulturella hinder för deltagande i samhälls- och arbetsliv, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet m m.

Idag har vi i kommunen approximerat ca 100 kvinnor, som är utlandsfödda och är arbetslösa eller befinner sig i etableringsfasen. Några av dessa har dessutom kommit till Högsby kommun på anknytning. Målet är att göra en kartläggning av hela gruppen nyanlända kvinnor med intervjuer, för att få en bild över vilka behov finns och vilka insatser som måste till för att förstärka kvinnornas möjligheter för framtida arbete. Kartläggningen skall utmynna i en rapport som beskriver läget i Högsby kommun om vad som behöver göras framöver.

Tillsammans med arbetsförmedling, SFI och förhoppningsvis landstinget kommer vi ta fram ett strukturerat frågeformulär som underlag för kartläggningen utifrån syftet med denna.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Joakim Ivarsson

Ansökan samordningsförbundet från Högsby

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!