RESA

RESA finns i Torsås kommun

Kontaktperson Minna Sokura

Telefon: 0486 – 33 30 5

RESA är en insats som finansieras av Samordningsförbundet Kalmar län och ägs av Torsås kommun. Insatsen startade 1 september 2018 och blev 2020 en långsiktig insats vilket innebär att den kommer finnas kvar så länge som målgruppen finns och syftet uppfylls.

RESA har sina lokaler på Vågen i Bergkvara.

Bakgrund

De senaste åren har det uppmärksammats inom den befintliga samverkan mellan de aktuella myndigheterna att det finns ett stort behov av ytterligare stöd för individer som idag saknar egen försörjning. RESA har tillkommit som ett led i arbetet med att ge de individer som har en komplex situation möjlighet att få en handlingsplan som är myndighetsgemensam.  Det finns möjlighet att få ta del av coachande och motivationshöjande insatser för de som samverkansteamet anser är i behov av detta.

RESA är inte en individinsats i främsta rummet utan en insats som ska jobba med  att skapa myndighetsgemensamma planeringar för de individer som är i behov av detta. Krävs det ytterligare klargöranden så kan RESA vara ett alternativ som individinsats.

RESA ska jobba med helhetssynen på de övriga projekt som finns i Torsås kommun och försöka hitta den insats som passar bäst för individen. Idag finns det flertal individinsatser i Torsås kommun och dessa ska användas i främsta rummet. RESA:s huvuduppgift är att skapa myndighetsgemensamma planeringar.

 Syfte

RESA finns i form av en samordnare vid namn Minna Sokura på plats i Torsås och ett samverkansteam som träffas med jämna mellanrum för att samverka kring individer i behov av samordnade insatser.

Syftet är att samla olika myndigheters information och kompetens för en effektiv samverkan. Samverkan ska bidra till en effektivare användning av samverkansmyndigheternas resurser och kompetenser. RESA ska stödja individen till egen försörjning främst via arbete eller studier men även till annan varaktig försörjning.

Verksamhetens ska under insatsens tid arbeta fram olika arbetsmetoder och rutiner för att kunna hjälpa dessa personer som behöver extra stöd så att de kan komma närmare egen försörjning.

 Målgrupp

Metod

De metoder som bland annat kommer att användas i RESA är dels en välbeprövad metod som heter 7TJUGO – Empowermentpedagogik, motiverande samtal (MI) samt Supported Employment.

Empowermentpedagogiken  handlar om att utveckla och tydliggöra ett medvetet bemötande och förhållningssätt som bidrar till att de vi möter ges förutsättningar att utveckla viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande i sina egna liv.

Ett lösningsfokuserat förhållningssätt genomsyrar hela RESA.

För de som blir aktualiserade för samordnarens insatser i RESA så arbetar vi där med motivationshöjande insatser, både med gruppaktiviteter och individuell coachning. Deltagarna får lära sig att reflektera över sina resurser, styrkor och egenskaper. Vi stödjer dem i arbetet med att stärka sin självkänsla med hjälp av pedagogiska och roliga övningar. Förhoppningen är att deltagarna ska bli medvetna om sina egna tankar och beteenden. Vad som får varje person att hantera olika situationer på det sätt de gör och hur ens sätt att vara påverkar dem man möter.

Tanken är att möta varje människa där den befinner sig och individen ska få möjlighet att orientera sig i sig själv, reflektera över egna tankar, behov och vilja. Koordinatorerna stöttar individen i dennes personliga utveckling där man bland annat arbetar med självbild, självkänsla och självförtroende, gränssättning mm. Utifrån den basen tar vi sedan ”det andra varvet” och relaterar det individen kommit fram till, gentemot den omvärld som omger individen. Tanken är att utveckling och förändring ska vara grundat i den enskilda individen. Att det är den enskilda individen som ska finna viljan, modet och motivationen att ta ansvar i sitt eget liv.

Intresserad av RESA: 

Om du är intresserad av vad RESA har att erbjuda så tveka inte att höra av dig;

Välkomna att ringa om ni har frågor.

Kontaktuppgifter:

Samordnare:

Minna Sokura Telefon: 0486 – 33 30 5

Maila dina frågor till resa@torsas.se

Länkar med information:

Flödesschema

Info konsultation

Kontaktlista Teamet

REMISSGÅNG (003)

Samtycke 2019

Tider team 2020

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!