Jämställdhet

Samordningsförbundet i Kalmar Län har anslutit sig till den regionala jämställdhetsstrategin som tagits fram för Kalmar Län.  Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som driver processen kring jämställdhetsstrategin som benämns ”Ett jämställt Kalmar län”.

I och med att Samordningsförbundet ansluts till jämställdhetsstrategin får förbundet tillgång till nätverk, utbildningar och stöd i förbundets jämställdhetsarbete. Det vi förbinder oss till är att stå bakom strategin som arbetats fram samt att förbundet själv arbetar systematiskt med jämställdhet.

Samordningsförbundet i Kalmar län anser att det övergripande nationella målet för detta arbete; Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv, är av allra yttersta vikt och bör genomsyra vår verksamhet.

Kalmar Läns strategi Ett jämställt Kalmar Län bygger på 6 stycken nationella delmål.

2017 fick länsstyrelsen uppdraget att utveckla regionala strategier för att nå de sex nationella jämställdhetsmålen. Jämställdhetsstrategin som nu är utformad är tänkt som plattform för lokala arbetet med jämställdhetsintegrering i länet.

Nationellt delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande

Nationellt delmål 2: Ekonomisk jämställdhet

Nationellt delmål 3: Jämställd utbildning

Nationellt delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Nationellt delmål 5: Jämställd hälsa

Nationellt delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Se mer information kring målen samt den lokala strategin för genomförande i bilagan.

Syfte

Förbundet har som utgångspunkt att dessa mål ska genomsyra vårt arbete. Alla, oavsett könstillhörighet har makten att utforma sitt eget liv och rätten att bli behandlad med respekt och med jämställdhet.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Malin Gruvhagen

Strategi Ett jämställt Kalmar län 1

Bilaga 2 Strategi Ett jämställt Kalmar län Intern handlingsplan länsstyrelsen

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!