Vägknuten 2

Projektet bedrivs i samverkan mellan kommunerna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet påbörjades den 1 februari 2014 och skall pågå till den 31 januari 2017. Det är en vidareutveckling av projekt Vägknuten som tidigare bedrivits i dessa kommuner, men med en åldersmässigt mer begränsad målgrupp.

Syfte

Projektet syftar till att hjälpa individer till ökad egen försörjning samt ökad livskvalité genom att:

 • stärka personer som p g a psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning har svårigheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden eller studier
 • effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens
 • identifiera och kartlägga behov av insatser i ett tidigt skede och initiera till rätt huvudman

Målgrupp

Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning i åldersgruppen 18-50 år, med en prioritering av unga, som är i behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad och/eller studier. Följande kategorier kan vara representerade:

 • arbetslösa
 • arbetslösa som har sjukpenning eller aktivitetsersättning
 • anställda som har sjukpenning eller aktivitetsersättning men inte kan återgå på grund av funktionshinder
 • personer med långvarigt försörjningsstöd, mer än sex månader

Verksamhetsmål

 • Ca 30 personer/år deltar i projektet. Totalt ca 90 personer under
  projekttiden. 30 % av dessa ska inom 90 dagar efter avslutad aktivitet
  ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier.
 • Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov, men målsättningen är att den inte skall överstiga 12 månader.

Individuella mål

 • Projektet ska resultera i ökad egen försörjning.
 • Individuell genomförandeplan ska upprättas för alla deltagare.
 • Livskvaliteten ska öka för de individer som deltar i projektet.

Metod

Intag sker löpande under året utifrån de ärenden de lokala remissgrupperna väljer ut.

När en deltagare skrivs in i projektet genomförs en grundlig kartläggning med hjälp av kartläggningsinstrumentet TUBA där individens livssituation och dem egna resurserna kartläggs. Utifrån detta material upprättas tillsammans med individen en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska innehålla mål, delmål, tidsplan och ansvarsfördelning.

Gruppverksamhet kommer att erbjudas vid två tillfällen per år i syfte att utveckla den enskildes förmågor både i det sociala samspelet och i relation till arbetsmarknaden. Gruppverksamheten skall ses som ett komplement till den individuella vägledningen som syftar till att deltagaren skall få stöd och hjälp att hitta en egen väg till egen försörjning

Projektet erbjuder praktik och träning både inom kommunal förvaltning och i det privata näringslivet, detta ger möjligheter att få träna och få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav och förväntningar på anställda.

Projektet köper in tjänster för att kunna erbjuda insatser/utbildningar till enskilda individer och gruppaktiviteter. Det kan tex vara föreläsningar/utbildningar för att stärka självkänsla och självkännedom, specifika kompletterande utbildningar för individen eller kompletterande utredningar.

Projektet skall även ha möjlighet att köpa in utredningar där den egentliga huvudmannen inte kan leverera utredningen inom ramen för den tid personen är inskriven i Vägknuten 2. (varje enskilt fall skall prövas av den lokala samverkansgruppen för att uttömma alla möjligheter)

Arbetssättet syftar till att kartlägga och förstärka individens styrkor och undanröja hinder för att individen skall hitta sin väg till egen försörjning. Detta sker genom motivation, stöd och inspiration både i grupp och individuellt samt individuellt anpassad praktik.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Magdalena Ågren

Projektledare/ vägledare

Telefon: 0491-88 970, e-post: magdalena.agren@oskarshamn.se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!